Wyniki eksperymentu: czy menedżerowie mają podobny sposób planowania projektów?

Posted by

Kontynuuję przedstawianie moich wyników badań na temat pracy menedżera i poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze pytanie, gdy chcemy zbudować menedżera robota: co tak naprawdę robi menedżer? W opisywanym poniżej badaniu razem z dr Kingą Hoffmann-Burdzińską sprawdzaliśmy, jak ludzie planują projekty i czy robią to w podobny sposób. Dla uproszczenia, aby podobieństwa były bardziej widoczne (lub aby było widać, że ich nie ma), użyliśmy tylko dwóch narzędzi menedżerskich do ustalania celów i do określania zadań w planie projektu.

Uczestnikami eksperymentu byli studenci studiów na kierunku Zarządzanie jednej z prywatnych szkół biznesu. Ich praca miała na celu zaplanowanie wprowadzenia w istniejącej firmie nowego systemu wynagrodzeń. Studenci pracowali w grupach trzy lub czteroosobowych, reprezentowanych przez wybraną osobę posługującą się narzędziami menedżerskimi. Celem eksperymentu było sprawdzenie, czy zastosowanie metody zarządzania przez cele, wykorzystywanej razem z narzędziami menedżerskimi Goaler i Tasker, pozwoli mierzyć efektywność zespołu.

Wielkości organizacyjne pierwotne – cel i zadanie (zobacz więcej: http://olafflak.home.pl/artificialmanagers/pl/uklad-wielkosci-organizacyjnych/) – stały się w tym projekcie miernikami efektywności zespołu. Do oceny efektywności pracy zespołu wybrano grupę parametrów opisujących pojawianie się w funkcji czasu poszczególnych wielkości organizacyjnych pierwotnych na skutek działania tych zespołów. W Tab. B4 przedstawiono te parametry i ich wartości na przykładzie dwóch zespołów biorących udział w eksperymencie.

Rysunek 1. Parametry efektywności zespołu i wyniki eksperymentu na przykładzie dwóch zespołów

Z zarejestrowanych podczas eksperymentu danych dotyczących wielkości organizacyjnych pierwotnych, można było wyciągnąć wniosek, że zespół 2 pracował efektywniej od zespołu 1, ponieważ:

  • pracował krócej, zarówno pod względem czasu pracy od pierwszego do ostatniego logowania (parametr D), jak i czasu pracy z narzędziami menedżerskimi (parametr E),
  • w krótszym czasie ustalił więcej celów i zadań (parametry A i B).
  • posiadał mniejsze wartości współczynników edycji celów i zadań (parametry I i J), które pośrednio wskazywały na mniejszy nakład pracy przy ich ustalaniu.

Należy dodać, że powyższe parametry nie wskazują na to, który plan był bardziej realny lub przyniósłby w wyniku realizacji lepsze efekty. Nie analizowano ani efektu realizacji planu ani ani treści planu. Badaliśmy jedynie efektywność samego procesu planowania przedsięwzięcia.

Jak widać, ten sam projekt, te same warunki planowania, te same narzędzia (Goaler i Tasker), a wyniki różne. Oczywiście, ten jeden przykład nie przesądza o tym, że pewne podobieństwa w zachowaniu menedżerów nie istnieją. Pisałem o tym w tym wpisie:

http://olafflak.home.pl/artificialmanagers/pl/2023/05/19/czy-mozna-zaprojektowac-uniwersalnego-robota-menedzera-ktory-zastapi-wszystkich-menedzerow/

Jednak sekwencja czynności, ich rodzaj i liczba zwykle się różnią. Jak to wpływa na automatyzację pracy menedżera? O tym napiszę jeszcze w kolejnych wpisach.

Cały artykuł na temat przeprowadzonego badania możesz znaleźć tutaj:

Hoffmann-Burdzińska K., Flak O., Management by Objectives as a Method of Measuring HR Teams Effectiveness