Jak policzyć punkty w analizie SWOT?

Posted by

Po przeprowadzeniu podobnej analizy będziesz mógł ze spokojem podjąć ostateczną decyzję o projekcie biznesowym. Nie będzie to zadanie łatwe. Będzie wymagać od ciebie dużego obiektywizmu i dystansu do własnego pomysłu na biznes.

Po pierwsze musisz zastanowić się nad cechami swojego przedsięwzięcia – czy są one pozytywne czy negatywne w porównaniu do konkurentów. Za zbiór takich cech może wykorzystać to, nad czym mógł zastanowić się w niektórych punktach swojego biznes planu, czyli:

 • oryginalność i przydatność produktów,
 • poziom cen,
 • kanały dystrybucji i sprzedaży,
 • rodzaj planowanej promocji przedsięwzięcia wśród potencjalnych klientów,
 • kapitał na założenie działalności,
 • wiedza i umiejętności pracowników,
 • w przypadku firmy kilkuosobowej podział obowiązków i zadań,
 • poziom kosztów jako podstawowe źródło przewagi nad konkurentami.

Do oceny szans i zagrożeń płynących z otoczenia firmy możesz wziąć pod uwagę:

 • ilość i wielkość konkurentów firmy,
 • możliwość pojawienia się nowych, podobnych firm,
 • cechy dostawców, takie jak ich siła przetargowa, jakość i koszty ich wyrobów,
 • cechy nabywców, czyli grupy klientów kluczowych,
 • ilość i rodzaje substytutów – produktów podobnych i mających podobne znaczenie dla klientów,
 • wpływ rozwiązań prawnych i podatkowych na działalność firmy Nowaka,
 • nastroje społeczne i wartości kulturowe,
 • wielkości makroekonomiczne, takie jak stopa procentowa, kurs walutowy, stopa inflacji lub stopa wzrostu gospodarczego,
 • uwarunkowania międzynarodowe.

Zagadnień, które podlegają ocenie w analizie SWOT, może być bardzo wiele. Jack Welch, prezes firmy General Electric, co roku odpowiada sobie na 5 pytań dotyczących kierunku rozwoju rynku i jego dynamiki, działań konkurentów w ostatnim roku i przeciwdziałania ze strony General Electric oraz zagrożeń, jakie mogą stworzyć najwięksi konkurenci firmy i sposobów im zapobiegania.

Aby analiza SWOT nie była tylko listą cech firmy i przez to trudnym do postawienia ostatecznego werdyktu spisem nadziei i niepokojów Jana Nowaka, warto sporządzić dodatkowo ocenę punktową rozważanych zagadnień. Polega ona na tym, że każdemu z wymienionych kryteriów oceny firmy należy przypisać ważność za pomocą pewnej liczby. Liczby te mogą być co prawda dowolne, ale dla ułatwienia obliczeń powinieneś tak przypisać ważność poszczególnych cech, aby suma ich wszystkich dała liczbę 100.

Dla przykładu możesz on ustalić znaczenie odpowiedniego poziomu cen na poziomie 20, a na przykład wysokość kapitału na założenie spółki nie jest tak według niego ważna i ma liczbę 10. Im większa liczba, tym większa ważność danej cechy. Oceny te są dość subiektywne, ale zgodne z twoją wiedzą i przekonaniami.

Podobnie należy postąpić z zagrożeniami i okazjami płynącymi z otoczenia. Suma wszystkich ważności kryteriów dotyczących okazji i zagrożeń musi dać liczbę 100. Dla przykładu liczba konkurentów będzie ciebie najważniejsza i otrzyma ważność 30. Najważniejsza nie znaczy wcale, że w rzeczywistości konkurentów jest tak wielu. Po prostu z punktu widzenia otwierania tego typu biznesu ma to duże znaczenie.

Po ustaleniu ważności wszystkich kryteriów oceny zarówno mocnych stron i słabości firmy oraz szans i zagrożeń należy ustalić skalę oceny. Najwygodniej dla ciebie będzie wybrać skalę od 1 do 5. Ocena 1 oznacza ocenę minimalną, a 5 maksymalną.

Następnie musisz przeprowadzić rzetelną i realną ocenę swojej planowanej firmy według wcześniej ustalonych kryteriów poprzez przypisanie ocen (od 1 do 5) każdemu z nich. Kolejną czynnością, którą musisz wykonać, będzie pomnożenie punktów przez nadane wcześniej ważności tych kryteriów i zsumowanie tak otrzymanych liczb w obrębie każdego z czterech pól analizy SWOT. Przykład oceny planowanej firmy przedstawia Rysunek 1.

Rysunek 1. Analiza SWOT

Z przeprowadzonej analizy SWOT wynika, że atuty przedsiębiorstwa zyskały 315 punktów, a słabości tylko 225. Można więc wnioskować, że jego pomysł na biznes jest całkiem niezły. Posiada pewne wady, ale przewaga pozytywnych cech jest bardzo duża.