Czy zaufałbyś menedżerowi, który byłby robotem? Część 2

Posted by

W poprzednim poście napisałem, jak należy rozumieć zaufanie i że jest związane z niepewnością działania ludzi, a nie maszyn. Jednak potocznie posługujemy się pojęciem zaufania też do urządzeń i do artificial intelligence, dlatego firma KPMG i the Univertsity of Queensland przeprowadzają coroczne badanie na temat zaufania ludzi do AI. Jakie wyniki można znaleźć w ostatnim dostępnym badaniu z 2021 roku?

Autorzy badania wyróżniają cztery kluczowe czynniki, które wpływają na zaufanie ludzi do AI. Po pierwsze, są to przekonania dotyczące adekwatności obecnych regulacji

i prawa, aby bezpiecznie korzystać z urządzeń wyposażonych w artificial intelligence. Po drugie, jest to postrzeganie wpływu AI na miejsca pracy i ewentualne zastępowanie ludzi maszynami. Po trzecie, chodzi o znajomość i zrozumienie, jak działa AI w różnych obszarach życia, a po czwarte, postrzeganie wpływu AI na społeczeństwo jako całość.

Na Rysunku 1 przedstawiłem, kto wziął udział w badaniu i jaki był rozkład grupy badawczej.

Rysunek 1. Grupa badana

Source: https://kpmg.com/de/en/home/insights/2021/06/artificial-intelligence-five-country-study.html

Badania pokazały, że ludzie nadal niechętnie chcą zaufać systemom wyposażonym w AI, zwłaszcza, gdy dotyczą one np. human resources management w ich miejscu pracy albo opieki zdrowia. Jednocześnie badane osoby słabo oceniają możliwości radzenia sobie artificial intelligence z bieżącymi problemami, z którymi ludzie poradziliby sobie bez trudu. Co ciekawe, aż 42% badanych akceptowało obecność AI w naszym życiu i tylko 9% zdecydowanie odrzucało takie rozwiązania. Zaufanie do AI silnie zależało od wieku respondentów. Na przykład, 34% osób w wieku 18-39 ufały, natomiast tylko 24% w wieku 56-89.

Innym, ciekawym wynikiem było to, komu ludzie ufają jeśli chodzi o rozwój AI w codziennym życiu. Na pierwszym miejscu były uniwersytety i instytuty badawcze (45% osób wyraziło pełne zaufanie), a na ostatnim… agencje rządowe (tylko 24% osób im ufało). Zdaniem badanych największy wpływ na zaufanie do artificial intelligence ma ochrona danych osobowych i transparentność ich wykorzystania.

Najważniejsze wnioski z badania to:

  • Ludzie słabo ufają AI, ale ogólnie wyrażają akceptację takich systemów w życiu codziennym.
  • Im bardziej respondenci uważali, że trudno określić wpływ AI na nasze życie, tym mniej ufali tego typu technologiom.
  • Zaufanie ludzi do artificial intelligence silnie zależało od celu, w jakim miał być system AI wykorzystany.
  • Respondenci chcieli wiedzieć więcej na temat działania AI i potencjalnych konsekwencji, które może artificial intelligence wywrzeć na ich życie.
  • Respondenci widzieli silną potrzebę międzynarodowych regulacji prawnych, aby zabezpieczyć ich życie przed niepożądanym wpływem AI.

Więcej możesz przeczytać:

https://home.kpmg/de/en/home/insights/2021/06/artificial-intelligence-five-country-study.html