Gdzie będzie pracował robot menedżer?

Posted by

Czy zastanawiałeś się kiedyś, gdzie będzie pracował robot menedżer? Czy będzie to hala produkcyjna, fabryka pełna maszyn i robotów, czy może grupa ludzi? Oczywiście, można wyobrazić sobie, że robot menedżer kieruje innymi robotami. Jednak to byłoby zbyt proste. Urządzenia pracujące z urządzeniami to nie jest wyzwanie, które mogłoby zmienić świat.

Tak więc gdzie będzie miejsce pracy robot menedżer?

Wśród ludzi. Dlatego warto zrozumieć, jak bardzo złożone i skomplikowane jest to środowisko.

Human manager zawsze pracuje w zbiorowości ludzkiej [1]. W naukach o zarządzaniu jest to zwykle zbiorowość zamknięta, oparta na skorelowanej interakcji działania”, w obrębie konkretnej organizacji lub grupy danego typu organizacji. [2] W naukach o zarządzaniu zwykło się traktować organizacje właśnie jako zbiorowości ludzkie.

Uszczegóławiając funkcjonowanie jednostki w organizacji, można przyjąć, że funkcjonuje ona w grupie społecznej. Grupa społeczna to „pewna ilość osób (najmniej trzy), powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucję, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności”. [3] Definicja ta w kontekście układu wielkości organizacyjnych wymaga niewielkiej zmiany ze względu na dwa aspekty. Po pierwsze, słowo „instytucja” w rozumieniu układu wielkości organizacyjnych oznacza „organizację”. Po drugie, liczba osób nie musi wynosić trzy, ale zgodnie ze spotykaną w literaturze definicją grupy: też dwie.

Elementy składowe grupy społecznej to:

 • członkowie i ich cechy,
 • zasady określające identyczność grupy i ciągłość jej trwania,
 • zadania grupy,
 • funkcje jej członków,
 • środki służące realizacji zadań grupy,
 • mechanizmy psychospołeczne wytwarzane dla realizacji zadań,
 • elementy utrzymujące spójność wewnętrzną grupy,
 • wzory wzajemnych oddziaływań i stosunków,
 • środki regulujące styczności członków,
 • środki regulujące wzajemne oddziaływania,
 • środki regulujące stosunki członkami innych grup,
 • elementy materialne,
 • symbole i wartości stanowiące podstawę trwania i integracji grupy. [4]

Członkowie zbiorowości ludzkiej, którą będzie zarządzał robot menedżer, spełniają następujące warunki:

 • „względnie trwała łączność przestrzenna, bądź przynajmniej systematyczne kontakty przestrzenne i towarzyszące im kontakty społeczne,
 • poczucie więzi, wspólnoty w ramach pewnej zbiorowości i poczucie odrębności wobec ludzi, znajdujących się na zewnątrz tej zbiorowości,
 • wzajemne zależności, a zwłaszcza podział czynności i współpraca w ramach pewnego zbiorowego zachowania,
 • podobieństwo ważnych cech społecznych o charakterze absolutnym, a w szczególności podobieństwo cech kultury, uznanie wspólnych wzorów wartości,
 • podobieństwo ważnych cech społecznych o charakterze relatywnym, a w szczególności zajmowanie podobnej pozycji w ramach podziału dóbr ekonomicznych, drabiny władzy, hierarchii prestiżu.” [5]

Grupa społeczna w organizacji, którą będzie kierował robot menedżer, powinna posiadać cztery główne cechy:

 • istnienie odrębności,
 • organizacja (struktura – przyp. autora) wewnętrzna,
 • istnienie świadomości „my”,
 • podzielanie przez uczestników pewnych wartości. [3]

Podsumowując, środowisko pracy robota menedżera to miejsce, w którym ludzie kształtują swoją rzeczywistość, zwykle razem z jakimś menedżer człowiek. I w tą rolę będzie musiał wejść robot, rozpoznając np. świadomość „my”, wartości członków swojego zespołu, poczucie odrębności zespołu od reszty firmy, funkcje członków zespołu, wzory wzajemnych oddziaływań itd. Czy nie kręci ci się od tego w głowie? A co powie na to robot menedżer? I z jakimi procesami będzie miał do czynienia na co dzień w swojej pracy?

Dowiesz się w kolejnym wpisie na blogu.

[1] Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Istota procesu zarzadzania. In: Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. A. Zakrzewska-Bielawska (Ed). Wolters Kluwer: Warszawa.

[2] Smirnow, P. (2013). Osobowość jako społeczny wymiar natury człowieka. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Sociologica, V(2), 13-28.

[3] J. Szczepański, J (1970). Elementarne pojęcia socjologii. PWN: Warszawa.

[4] Sundel, M. (1985). Individual Change Through Small Groups. The Free Press of McMillan: New York.

[5] Nowak, S. (2005). Metodologia badań socjologicznych. PWN: Warszawa.